Vijf jaar na het Akkoord van Parijs: impact klimaatbeleid schiet tekort

Een recente studie toont aan dat de doelstellingen uit het Akkoord van Parijs, onderdeel van het Klimaatverdrag, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen, niet zullen worden gehaald met het huidige klimaatbeleid dat de betrokken landen voeren. De landen moeten dus actie ondernemen om de beoogde daling van broeikasgassenuitstoot met 40 tot 50% te behalen. Bond Beter Leefmilieu (BBL) laat inmiddels weten dat Vlaanderen het klimaatdoel dat het zichzelf voor 2020 heeft opgelegd, hoogstwaarschijnlijk zal behalen. Weliswaar niet door effectief beleid, maar wel door de coronacrisis.

Beeld (Bond Beter Leefmilieu): Vooral door minder autoverkeer als gevolg van de lockdown zullen de Vlaamse non-ETS-emissies in 2020 dalen tot naar schatting 39,5 miljoen ton, een daling van 10% in vergelijking met 2018, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Daarmee blijft Vlaanderen onder de 40,1 miljoen ton voor 2020.

Advertising
 

Het Akkoord van Parijs dateert uit 2015. Het wil de opwarming van de aarde beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en streeft zelfs naar 1,5°C. Daarnaast werd in het akkoord vastgelegd op termijn komaf te maken met het gebruik van fossiele brandstoffen aangezien dat een belangrijke oorzaak is van de CO2-uitstoot. Het akkoord betreft de periode na 2020 en mikt op 2050 voor het behalen van de doelstellingen. Met bijna 200 landen die het ondertekenden, is het akkoord wereldwijd gedragen. De Amerikaanse president Trump kondigde in juni 2017 aan zich uit het akkoord terug te trekken, maar inmiddels kondigden al 25 Amerikaanse staten aan dat ze zich wel aan het akkoord zullen houden.

Emissietrends van zeven landen onder de loep

Vanaf 2023 zal er om de vijf jaar een wereldwijde evaluatie plaatsvinden van de uitstoot(vermindering). Een studie gepubliceerd in Nature Communications, die gecoördineerd werd door onderzoekers van het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht, geleid werd door IIASA met de partners Brazilië, China, de EU, India, Japan, Rusland en de Verenigde Staten en een beroep deed op de expertise van het CD-LINKS-project, maakte nu echter al eens een stand van zaken op.

De onderzoekers concentreerden zich op de emissietrends in de zeven genoemde landen en regio’s, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en identificeerden in alle landen een grote kloof tussen de (toekomstige) impact van het geïmplementeerde klimaatbeleid en de reducties zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs…


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *