iPOST – Asbest, stof tot nadenken

Uit een recent onderzoek van de VUB blijkt dat er tussen 1948 en 1998 (het jaar van het nationale asbestverbod) maar liefst twee miljard ton asbest werd geïmporteerd. De Standaard kopt op 14 september dat, door deze import, ons land zich klaarmaakt voor een piek in de sterftecijfers. Het spreekt voor zich dat het onderwerp voor heel wat milieu-experten stof tot nadenken biedt!
    

Advertising
 

                                                

Confocus, organisator van erkende milieuopleidingen, organiseert een tweedaags seminarie met asbestexpert Harry Vonk en Advocaat Chris Schijns. Ze lichten nu reeds een tipje van de sluier.

Het verhaal van asbest is in eerste instantie, commercieel gezien, een succesverhaal. De brand in de Innovation, te Brussel was een ramp die, in de namiddag van 22 mei 1967, het Brusselse filiaal van de grootwarenhuisketen Innovation (nu Galeria Inno) trof. Er vielen 251 doden en 62 gewonden. Dit was voor de Belgische overheid de aanleiding het gevaarlijke spuitasbest te verplichten in openbare gebouwen en utiliteitsgebouwen.
                  

Pas in augustus 1986 werd in België bepaald dat ‘indien de technische mogelijkheid bestaat, asbest moest worden vervangen door vervangingsproducten die minder schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemers. Met het Ministerieel Besluit van 22 december 1993 werd voor bedrijven de verplichting ingevoerd om een asbestinventaris op te stellen, waarin onder meer vermeld wordt welke asbestproducten zich in het bedrijf bevinden, in welke staat ze zich bevinden en welke maatregelen er genomen zullen worden om blootstelling van werknemers te voorkomen. Vanaf 2018 werd deze verplichting tot asbestinventarisatie ook uitgebreid naar de verkoop van privéwoningen. De invoering van de Vlaamse Woningpas omvat namelijk ook een verplicht gedeelte asbestinventarisatie op het moment dat men het onroerend goed wenst te verkopen’.
                 

Het Koninklijk Besluit van 23 oktober 2001 verbood de vervaardiging, het gebruik en het op de markt brengen van asbestbevattende producten. Pas op 16 maart 2006 verscheen het Koninklijk Besluit ‘betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest’. Het KB is een omzetting van de Europese richtlijnen inzake het Belgisch recht.
                  

De Vlaamse overheid heeft in de Vlaamse milieuwetgeving het beleid omtrent asbest verwerkt in de afvalstoffenwetgeving en probeert door middel van sensibiliseringscampagnes de burger te informeren over het gevaar van asbest. Andere maatregelen die zijn uitgewerkt in ‘het actieplan asbestbeheersing’ zijn onder meer opleidingen voor professionelen en diverse specifieke beleidsmaatregelen zoals administratieve uitwerking.

Voorlichting over het “onherkenbare” gevaar van asbest, hoe asbest te herkennen en hoe je vervolgens te
beschermen tegen asbest is nog niet zo algemeen. Nog lang niet iedereen is zich bewust van het gezondheidsrisico dat wordt veroorzaakt door asbest, waardoor nog steeds mensen onnodig risico lopen.

                   

Met het tweedaags congres ‘Asbest, stof tot nadenken’ geeft Confocus een volledig beeld over de huidige en toekomstige evoluties op het gebied van asbest. Het technische gedeelte wordt verzorgd door asbestspecialist Harry Vonk. De wetgeving wordt grondig uit de doeken gedaan door Mr. Chris Schijns, senior-advocaat bij AdLex.

Mr. Chris Schijns - Senior-advocaat AdLex
 Mr. Chris Schijns  
Senior-advocaat AdLex
Dhr. Harry Vonk - Trainer asbestopleidingen
Dhr. Harry Vonk
Trainer asbestopleidingen
                                                                                       

Deze opleiding maakt deel uit van de milieucyclus van Confocus. Dit najaar staan er nog 12 topics op het programma. Elke opleiding is erkend in het kader van de permanente vorming van milieucoördinatoren.

               
           
       

                


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *